PLAN DNIA

Przedstawiamy Państwu nasz wspólny harmonogram dnia. Ustaliliśmy go biorąc pod uwagę zapisy prawne sposobu realizowania podstawy programowej, ale również potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli.

Czas przed śniadaniem (do godziny 9.00)
Jest przeznaczony na włączenie dziecka i nauczycieli do przedszkolnego życia. Jest to czas, kiedy dzieci mają przestrzeń na przekazanie wszystkim obecnym, co dla nich jest ważne danego dnia, to czas na bycie nauczycieli z każdym dzieckiem oraz dzieci ze sobą nawzajem.
Jest to ważny czas, który zaspakaja potrzeby wspólnoty, włączenia, bycia widzianym i słyszanym, czy potrzebę zabawy…

Po śniadaniu (do godziny 10.00)
To dla wszystkich grup wiekowych zajęcia programowe realizowane wg planów miesięcznych i tygodniowych z uwzględnieniem kalendarza imprez. To też czas na wspólne zabawy integracyjne, na zabawy kształtujące motorykę dużą i małą, czas na język angielski, na naukę piosenek i wierszyków, czas na zabawy przy muzyce, taniec.

Przerwa na zupkę 10.30

Czas do obiadu (drugiego dania, do godziny 12.00)
W tym czasie poprzez zajęcia dydaktyczne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, spacery i inne aktywności (np. gimnastyka, taniec, programy autorskie), realizuje się także treści programowe.

Po obiedzie (ok. godziny 12.30)
Czas na odpoczynek dla wszystkich grup. Maluszki wówczas smacznie sobie śpią. Starsze dzieci mają czas na relaks, czytanie książek, czas na zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne i pobyt na podwórku przedszkolnym.

Po podwieczorku (ok. godziny 14.30)
To czas na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci, czas na wspólną zabawę dowolną i kreowaną przez nauczyciela, czas na zajęcia indywidualne i rozmowę z dzieckiem, czas na zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, na zapasy i inne zajęcia dodatkowe rozwijające różne kompetencje dzieci. To też czas na podsumowanie dnia.

Podczas wszystkich posiłków realizuje się też treści podstawy programowej w zakresie umiejętności samoobsługowych i zwyczajowych. W trakcie posiłków zapewniamy życzliwą atmosferę i wsparcie dzieciom, które potrzebują naszej pomocy.

Plan dnia ustalony jest dla nas wszystkich, aby ułatwić całej wspólnocie funkcjonowanie w grupie. Traktujemy go jako pomoc i usystematyzowanie dnia, i nie jest on tak sztywny, że dziecko, które dotrze do nas dopiero po śniadaniu, nie będzie miało czasu na włączenie. Wówczas ma ono na nie chwilę , ale też nie jest pozostawione samo sobie. Jeżeli jednak dotrze do przedszkola po godzinie 10.00, to może się zdarzyć, że będzie już po zajęciach programowych. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę.

Z ufnością na współpracę.